Nalezingen op de ichthyologische fauna van het eiland Banka

Pieter Bleeker

Table of Contents (ToC)

  1. Introduction [heading added by snakeheads.org]
  2. Zoetwater-Visschen van Toboali (van der heer H.L. van Bloemen Waanders)
  3. Descriptiones Specierum Diagnosticae
  4. Ophicephalus bankanensis Blkr.

Introduction [heading added by snakeheads.org]

Na het afdrukken van mijne Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Banka, opgenomen in den derden jaargang van het Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indie, ontving ik weder meerdere verzamelingen van Bankasche vischen. Deze nieuwe verzamelingen heb ik grootendeels weder te danken aan de bereidwilligheid van den heer D. F. SCHAAP, resident van Banka, die volijverig voor de wetenschap, niet nalaat de natuurschatten van Banka te onderzoeken en door belangrijke toezendingen van voorwerpen uit het dieren- en plantenrijk, de kennisvan de natuurlijke en industriele rijkdommen van het onder zijn beheer geplaatste gewest te bevorderen. Aan de bemiddeling van den heer SCHAAP heb ik voorts nog te danken eenige visschen, uit de zoete wateren der rivier Marawang, door den heer BERNARD, Officier van gezondheid op Banka, op mijne, uitnoodiging verzameld. Bovendien werd ik onlangs nog verrast met eene verzameling visschen uit de zoete wateren van Toboali, mij welwillend afgestaan door den heer H. L. VAN BLOEMEN WAANDERS, adininistrateur der tinmijnen van genoemd distrikt.

Het is mij eene aangename taak, hier openlijk voornoemde heeren mijne erkentelijkheid te betuigen voor de welwillenheid, in het daarstellen en toezenden dezer verzamelingen be toond.

Behalve eenige nieuwe soorten, bevatten de bedoelde kollekties nog talrijke andere species, nieuw voor de fauna van Banka.

De verzamelingen, tot welke, deze kleine bijdrage betrekking heeft, zijn afkomstig van de klippen Karang, hadji bij Muntok, van de banken Goessong Assam en van Tandjong Berikat bij Koba, van de Klabatbaai, van Pankalpinang, van Marawang, van Soengislan en van de Lepar-eilanden, welke ten oosten van Banka zijn gelegen en in een geographisch opzigt tot Banka gerekend kunnen worden even als zij zulks zijn in een administratief opzigt. Ik laat de opsomming dezer verschillende verzamelingen hier volgen. De soorten met, een * gemerkt, zijn reeds in mijne vroegere bijdrage vermeld, de oerige zijn nieuw voor de kennis van Banka.

[ ... ]

ToC

Zoetwater-Visschen van Toboali (van der heer H.L. van Bloemen Waanders)

[ ... ] [ ... ]
4. * Ophicephalus marginatus CV.
5. Ophicephalus bankanensis Blkr.
6. Ophicephalus marulioides Blkr.
[ ... ] [ ... ]

[ ... ]

In de bovenaangehaalde bijdrage vermeldde ik nog slechts 116 species, als tiet geheel der tegenwoordige kennis van de Bankasche vischfauna vertegenwoordigende.

Door de boven vermelde verzamelingen wordt het aantal bekende iiss,chen van Banka gebragt op tiet minder dan 193, evattende zij niet minder dan 77 species nieuw voor de fauna van Banka, waarvan 11 tevens nieuw voor de wetenschap. Deze 193 soorten zijn de hieronder genoemde.
[ ... ] [ ... ] [ ... ]
58. Ophicephalus lucius K.v.H. Ver. Bat. Gen. XXIII Doolh. K.
59. Ophicephalus striatus Bl ibid.
60. Ophicephalus marginatus K.v.H. ibid.
61. Ophicephalus bankanensis Blkr.
62. Ophicephalus marulioides Blkr. Nat. T. N. Ind. II p. 424.
[ ... ] [ ... ] [ ... ]

ToC

Descriptiones Specierum Diagnosticae

Ophicephalus bankanensis Blkr.

C. bankanensis, drawing of Bleeker's atlas, table 397, fig. 1Bleeker's drawing of C. bankanensis, taken from his famous ichthyological atlas. If you have it in your channa shelf (several hundred thousands Euros ;-) go for table 397, fig. 1, else thank God, there is an Internet to save this ichthyological memory.
Ophicephal. copore elongato antice postice compresso, altitudine 8 et paulo in ejus longitudine; capite acuto conico-subpyramidali, 4 in ciciter in longitudine corporis; latitudine et altiudine capitis 2 circiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; fronte et vertice planiusculis; oculis diametro 5 1/2 in longitudine capitis, diametris 1 1/3 circiter a se invicem distantibus; maxilla inferiore maxilla superiore paulo longiore, antice dentibus pluriseriatis parvis, lateribus biseriatis serie interna majoribus caninoideis 3 vel 4; maxilla superiore oculi parte posteriore desinente, 2 2/3 in longitudine capitis, dentibus pluriseriatis parvis, caninoideis nullis; dentibus palatinis et vomerinis uniseriatis caninoideis; squamis cycloideis, lateribus 60 p.m., capitis parte postoculari p. m. 12 in serie longitudinali; linea laterali antice paulo decendente postice rectiuscula; pinnis rotundatis, pectoralibus ventralibus longioribus capite duplo circiter brevioribus; caudali 5 1/2 ad 6 1/2 in longitudine corporis; corpore superne fuscescente et viridi nebulato, inferne margaritaceo-viridi; capite laterisbusque inferne punctis fuscis; operculo macula magna fusca; vitta cephalo-caudali flavescente undulata; pinnis ventralibus hyalinis, anali aurantiaca, ceteris fuscescente-viridibus, dorsali et anali marginem verus fuscis, pectoralibus at caudali fusco variegatis.
Head of c. bankanensis, drawing of Bleeker's atlas, table 397, fig. 1aBleeker's drawing of the head shields of c. bankanensis, taken from his famous ichthyological atlas. Drawings of head shields were meant for species identification. Bloch 1793 started with this method and this method is still used.
B. 5. D. 41. P. 1/15. V. 1/5. A 30. C. 12 vel 14 et lat. brev.
Hab. Provinicia Toboali, in fluviis.
Longitudo. speciminis 97'''.

Aanm. Deze Ophicephalus schijnt na verwant te zijn aan Ophicephalus serpentinus CV. an Siam, van welke soort in de groote Histoire naturelle des Poissons slechts eene beschrijving der kleuren van het ligchaam voorkomt, benevens eene opgave van de getallen der vinstralen. Die kleuren zijn evenwel eenigzins anders dan bij mijn specimen en de getallen der vinstralen verschillen aanmerkelijk t. w. D. 44 A. 26. Ophicephalus bankanensis is ook verwant aan Ophicephalus rhodotaenia Blkr. (Nat. Tijdschr. N. Ind. II. p. 425) van Borneo, doch deze heeft eenigzins andere kleuren, slechts 25 aarsvinstralen, den kop slechts 1 1/2 maal zoo lang als hoog, 50 shibben op ene overlangsche rei enz.

ToC

[ ... ]

Acknowledgement and Source(s)

This passage was originally published in: Bleeker, Pieter: Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Banka . Natuurkd. Tijdschr. Neder. Indié v. 2. pp.715-738, 1852. The drawings have originally been published in Atlas ichthyologique des Indes orientales néerlandaises; publ. sous les auspices du Gouvernement Colonial néerlandais par Pieter Bleeker Part VIII, table CCCXCVII, fig. 1, 1a, 1878. The publishing on snakeheads.org has been made possible with the help of some ladies of the Staatsbibliothek Berlin . Thankyou Stabi!

© 2001 - 2004 snakeheads.org HOME of this page