Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen

Pieter Bleeker

Table of Contents (ToC)

  1. Ichthyological Overview [heading added by snakeheads.org]
  2. Descriptiones Specierum Diagnosticae
  3. Ophicephalus pleurophthalmusBlkr.

Ichthyological Overview [heading added by snakeheads.org]

Eene tweede verzameling visschen van Bandjermassing , welke ik, even als de eerste, te danken heb aan den wetenschappelijken ijver van mijn' vriend en ambtgenoot, den heer J. Wolff, heeft mij in de gelegenheid gesteld, eene nieuwe bijdrage te geven tot de kennis der vischfauna van Borneo.

Deze verzameling bevat 26 soorten, waarvan 19 nog niet van Borneo en 10 nog niet in de wetenschap bekend waren.

Deze 26 soorten zijn:
[ ... ] [ ... ]
7. Betta anabantoides Blkr.
8. Opicephalus micropeltes K.v.H.
9. Ophicephalus lucius K.v.H.
10. Ophicephalus pleurophthalmus Blkr.
[ ... ] [ ... ]

Scatophagus argus CV., Trichopus striatus Blkr. Ophicephalus lucius K.v.H. , Pangasius macronema Blkr. en Tertraodon modestus Blkr., bevonden zich bij de eerste verzameling, mij door den heer Wolff gezonden.

Platycephalus insidiator Bl., Equula ensifera CV., Opicephalus micropeltes K.v.H. , Gobius kokius CV., Philypnoides surakartensis Blkr. Bagrus nemurus CV., Ketengus typus Blkr. en Pellona Grayana CV., waren mij reeds van Java bekend en Polynemus longifilis CV. kende men reeds lang van Indië, terwijl ik Luciocephalus pulcher Blkr., onder den naam van Diplopterus pulcher , afgebeeld zie in de «Illustrations of Indian Zoology» van Gray en Hardwicke.

[ ... ]

Als nieuw voor de wetenschap beschouw ik Otolithus borneensis Otolithus borneensis , Corvina trachycephalus , Betta anabatoides , Ophicephalus pleurophthalmus , [ ... ].

Van Borneo zijn mij thans bekend de volgende 61 soortenvan visschen.
[ ... ] [ ... ]
15. Betta anabantoides Blkr.
16. Ophicephalus striatus CV.
17. Ophicephalus pleurophthalmus Blkr.
18. Ophicephalus lucius K.v.H.
19. Opicephalus micropeltes K.v.H.
[ ... ] [ ... ]

[ ... ]

Betta anabatoides is de tweede soort van Betta, welke mij bekend is geworden. Zij wordt veel grooter dan Betta trifasciata Blkr. (van Java) en gelijkt in habitus veel op Anabas scandens CV., uit welke gelijkenis ik den naam der soortheb afgeleid. Betta anabatoïdes doet zich bij den eersten oogopslag kennen doordien zij geene banden op het ligchaarn heeft en door hare lange aarsvin. Voorts zie ik dat de rug- en aarsvinnen met livee doornen gewapend zijn en niet met slechts een' enkelen zooal Betta trifasciata Blkr. De diagnose van liet geslacht, medegedeeld in het 23ste deel der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en in den eersten jaargang van dit tijdschrift bladz. 107, behoort alzoo hiernaar eene ligte wijziging te ondergaan.

Ophicephalus pleurophthalmus Blkr. heeft groote verwantschap met Opicephalus micropeltes K.v.H. , doch doet zich dadelijk herkennen door de twee groote met een' fraai gelen ring omgeven zwarte vlekken op de zijlijn ongeveer in het midden de ligchaams en op de basis der staartvin.

[ ... ]

ToC

Descriptiones Specierum Diagnosticae

[ ... ]

Ophicephalus pleurophthalmus Blkr

C. pleurophthalma, drawing of Bleeker's atlas, table 397, fig. 3Bleeker's drawing of C. pleurophthalma, taken from his famous ichthyological atlas. If you have it in your channa shelf (several hundred thousands Euros ;-) go for table 397, fig. 3, else thank God, there is an Internet to save this ichthyological memory.
Opic. corpore elongato actice cylindrico positice commpresso, altitudine 6 fere in ejus logitudine; Capite prismatico quadrilatero 3 1/4 circiter in longitudine corporis, aeque alto ac lato; linea rostro-frontali declivi rectiuscula; fronte et et vertice planis declivibus; oculis diametro 6 1/2 in longitudine capitis, diametris 2 fere distantibus; maxilla inferiore dentibus biseriatis, serie externa parvis, seria interna caninis utroque latere p. m. 6; maxilla superiore dentibus dentibus pluriseriatis parvism antice majoribus et caninis untroque latere 2; dentibus palatinis biseriatis, serie externa parvis, serie interna caniusis mediocribus; dentbus vomerinis aliquot conicis cediocribus; rictu sub oculo desinente 3 in longitudine capitis; squamis cycloideis lateribus 50 p.m. in serie longitudinali; linea laterali antice oblique descencente postice ad media latera decuttente; pinnis rotundatis; pectoralibus 2 et paulo in longitudine capitis ventralibus longioribus; caudali 5 et paulo in longitudine corporis; colore corpore superne profunde viridi inerne dilutiore; lateribus macula magna rotunda nigra annulo flavo cincta in linea laterali postice in anteriore dimido corporis; pinnis viridibus vel nigricante-viridibus, caudali media basi macula magna rotunda nigra annulo flavo cincta.

B. 5. D. 1/40. P. 1/16. V. 1/5. A 1/30. C. 14 et lat. brev.
Hab. Bandjermassing, in fluviis.
Longitudo. specimis unici 350'''.

ToC

[ ... ]

Acknowledgement and Source(s)

This text was originally published in: Bleeker, Pieter: Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen . Natuurkd. Tijdschr. Neder. Indié v. 1. pp. 259-275, 1851. The drawings have originally been published in Atlas ichthyologique des Indes orientales néerlandaises; publ. sous les auspices du Gouvernement Colonial néerlandais par Pieter Bleeker Part VIII, table CCCXCVII, fig. 3, 1878. The publishing on snakeheads.org has been made possible with several very helpful and cooperatives ladies of the Staatsbibliothek Berlin . Thankyou dear ladies of the Stabi, thankyou institution Stabi!

© 2001 - 2004 snakeheads.org HOME of this page